Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jouw Huidcoach Online B.V. 

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Consument: de Consument die voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen tarief, toegang krijgt tot de online programma’s van Jouw Huidcoach Online. De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn of haar Herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Product: door Jouw Huidcoach Online aan Consument op basis van een Overeenkomst ter beschikking te stellen online programma’s, producten en diensten.    

Jouw Huidcoach Online: een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jouw Huidcoach Online B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76983501, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1705 HV) Heerhugowaard aan de J Slagter-Dingsdagtuin 35. Onder deze handelsnaam levert Jouw Huidcoach Online B.V. een Product aan Consument.

Overeenkomst: elke Overeenkomst betreffende het voor de overeengekomen periode en tegen betaling van het overeengekomen abonnementstarief, leveren van een Product door Jouw Huidcoach Online aan de Consument, met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden. 

Partijen: Jouw Huidcoach Online en de Consument.

Website: https://jouwhuidcoach.nl. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten tussen Partijen en alle door Jouw Huidcoach Online uitgebrachte online trainingen, producten of diensten. De Algemene Voorwaarden van Jouw Huidcoach Online prevaleren te allen tijde.

2.2 In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn (geweest) op een rechtsverhouding tussen Jouw Huidcoach Online en Consument, wordt Consument geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

2.4 Jouw Huidcoach Online is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan Consument. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van wijziging gesloten Overeenkomst. 

2.5 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld; ofwel door terhandstelling ofwel door beschikbaarstelling langs elektronische weg (via de Website).

 

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Aanbiedingen van Jouw Huidcoach Online zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is uitgebracht.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Het beschikbare aantal programma’s is voldoende bekend gemaakt op de website. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jouw Huidcoach Online niet.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4 Indien een aanbieding van Jouw Huidcoach Online door de Consument wordt aanvaard, heeft Jouw Huidcoach Online het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan de aanbieding te herroepen.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt slechts tot stand door betaling via iDeal door Consument. 

 

Artikel 5. Prijs en betalingsvoorwaarden

5.1 De door Jouw Huidcoach Online gehanteerde prijzen zijn inclusief btw. 

5.2 Betaling aan Jouw Huidcoach Online dient voorafgaande aan levering te geschieden door middel van overboeking via iDeal. 

5.3 Als sprake is van wettelijke tariefverhogingen, waaronder die van de BTW, is Jouw Huidcoach Online gerechtigd deze te allen tijde en onverwijld door te voeren.

5.4 Jouw Huidcoach Online mag de prijs van het Product wijzigen. Tenzij anders overeengekomen gaat een prijswijziging per direct in. 

 

Artikel 6. Duur, opzegging en verlenging

6.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van een jaar.. Dat wil zeggen dat Consument na betaling van de prijs, 1 jaar lang toegang heeft tot het Product. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de cursus, zoals genoemd in de Overeenkomst.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1 De Consument kan de Overeenkomst gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Jouw Huidcoach Online mag de Consument vragen naar de reden van herroeping. Consument is niet verplicht zijn of haar reden tot ontbinding kenbaar te maken.

7.2 De Bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument het eerste Product heeft ontvangen. Als de Consument gebruik maakt van zijn of haar Herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de Bedenktermijn door middel van schriftelijke bevestiging via mail naar info@jouwhuidcoach.nl voor herroeping of op enige andere ondubbelzinnige wijze aan Jouw Huidcoach Online. Dit kan onder meer via de Website, alsdan stuurt Jouw Huidcoach Online na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

7.3 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht liggen bij Consument. 

7.4 Als Consument gebruikmaakt van zijn of haar Herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden. Gelet op de aard van het Product, zal naar evenredigheid een vergoeding voor gebruik van het Product tijdens de Bedenktermijn in rekening worden gebracht bij de Consument.

7.5 Jouw Huidcoach Online gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument. 

 

Artikel 8. Verplichtingen uit Overeenkomst

8.1 Jouw Huidcoach Online staat er voor in dat het Product voldoet aan de Overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. De aard van het Product brengt met zich dat Jouw Huidcoach Online een grote vrijheid heeft met betrekking tot de inhoud van de programma’s die aan Consument ter beschikking worden gesteld.

8.2 Jouw Huidcoach Online heeft voor het aangaan van dan wel ter uitvoering van de Overeenkomst het recht derden in te schakelen. Jouw Huidcoach Online kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst met Consument voortvloeien overdragen aan een derde, zonder toestemming van Consument.

8.3 Jouw Huidcoach Online is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument, indien Jouw Huidcoach Online daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Onder overmacht wordt mede verstaan het niet nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers van Jouw Huidcoach Online. 

8.4 Jouw Huidcoach Online heeft het recht gedurende de periode dat de overmacht duurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Het risico en de bewijslast van de juiste uitoefening van het ontbindingsrecht ligt bij de Partij die ontbindt. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

8.5 Jouw Huidcoach Online behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de inhoud van het Product te wijzigen. Voorgenomen wijzigingen worden – voor zover mogelijk – van tevoren aangekondigd, waarbij Consument in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar wensen kenbaar te maken zodat er, alvorens Consument van zijn recht op ontbinding of opschorting op grond van toerekenbare tekortkoming gebruikmaakt, overleg tussen Partijen plaatsvindt over een alternatief.

8.6 Indien Jouw Huidcoach Online op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of van die bevoegdheid in.

 

Artikel 9. Termijnen

9.1 Alle door Jouw Huidcoach Online genoemde of tussen Partijen overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Jouw Huidcoach Online bekend waren. Jouw Huidcoach Online spant zich er naar behoren voor in overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Jouw Huidcoach Online niet in verzuim. 

 

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Partijen mogen de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, in het geval de andere Partij surséance van betaling aanvraagt, haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt of is gelegd, of in het geval op de andere Partij wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of wordt verklaard, of in het geval de andere Partij niet in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen.

10.2 Zowel Jouw Huidcoach Online als Consument hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste dertig dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van zijn of haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

10.3 Jouw Huidcoach Online is gerechtigd de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk op te zeggen indien en vanaf het moment dat (een deel van) het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn. 

10.4 In het geval dat Consument op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Jouw Huidcoach Online ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Jouw Huidcoach Online voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Jouw Huidcoach Online al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 

Artikel 11. Annulering

11.1 Jouw Huidcoach Online doet er alles aan om haar diensten en producten goed te leveren. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail naar info@jouwhuidcoach.nl

We proberen jouw problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door Jouw Huidcoach Online product of diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren. 

11.2 Wanneer de door Jouw Huidcoach Online geleverde diensten of producten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geldt de dienst of prodcut als geaccepteerd. Als hierna om enige reden reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens

12.1 Jouw Huidcoach Online verwerkt persoonsgegevens van de Consument indien en voor zover dat noodzakelijk is voor het aangaan van of de uitvoering van de Overeenkomst. 

12.2 Voor zover benodigd, geeft de Consument door het sluiten van de Overeenkomst en het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden, ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

12.3 De Consument heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyregelgeving. Hiervoor kan contact opgenomen worden via het e-mailadres: info@jouwhuidcoach.nl.

 

Artikel 13. Klachten

13.1 Jouw Huidcoach Online beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenregeling op haar Website. 

13.2 Klachten dienen immer binnen twee weken na het ontstaan kenbaar te worden gemaakt. Dit kan onder meer geschieden via het e-mailadres info@jouwhuidcoach.nl.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1 Iedere aansprakelijkheid van Jouw Huidcoach online, de producten van Jouw Huidcoach Online voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Jouw Huidcoach Online is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.  

14.2 Jouw Huidcoach Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten en of producten van Jouw Huidcoach Online. De aansprakelijkheid van Jouw Huidcoach Online is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst en of product. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Jouw Huidcoach Online, dan wel tussen Jouw Huidcoach Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Jouw Huidcoach Online, is Jouw Huidcoach Online  niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jouw Huidcoach Online.

14.3 In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Jouw Huidcoach Online onder de Overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan € 1,–.

14.4 Iedere aansprakelijkheid van Jouw Huidcoach Online voor indirecte dan wel directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade, en immateriële schade is geheel uitgesloten. 

14.5 Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Jouw Huidcoach Online voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Jouw Huidcoach Online zelf of door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 15. Diclaimer

15.1 Het gebruik van Producten van Jouw Huidcoach Online door de Consument geschiedt geheel voor het risico van Consument.

15.2 Jouw Huidcoach Online programma’s zijn slechts gericht op het assisteren van Consument in zijn c.q. haar poging om de levensstijl te verbeteren. Jouw Huidcoach Online geeft geen medisch- of voedingsadvies. Stoppen met medicatie of medische behandeling dient te gebeuren onder begeleiding van een arts.

15.3 Geen enkele informatie die wordt aangeboden via de Website of door middel van gebruikmaking van programma’s van Jouw Huidcoach Online, kan worden opgevat als een medisch advies of diagnose of een vervanging voor het raadplegen van een arts of specialist (ook gelet op bijvoorbeeld allergieën waarvan Jouw Huidcoach Online geen weet heeft).

15.4 Als een Consument twijfelt aan zijn c.q. haar gezondheid, adviseert Jouw Huidcoach Online de Consument dringend en ten zeerste om een arts te raadplegen.

15.5  Het copyright van deze website en alle  bijbehorende content is vastgelegd door Jouw Huidcoach Online B.V.  We stellen het op prijs dat je de inhoud niet kopieert of verspreidt op een manier waarvan je kunt inschatten dat wij dit niet toestaan. Dit zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel vraag per e-mail toestemming via: info@jouwhuidcoach.nl

15.6 Het is wel toegestaan om korte tekstfragmenten en one-liners, blogs of vlogs te citeren op social media of via blogs, zolang je er duidelijk bij vermeld of voorziet van bronvermelding. 

15.7 Onze online programma’s en producten zijn bedoeld om je te helpen je doelen te bereiken van een gezonde leefstijl. We geven geen garanties over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis en ervaringen. 

15.8 Wij beloven niet dat je in korte tijd van je klachten af bent. Dit kun je alleen bereiken door commitment en doorzettingsvermogen en gebruik van gezond verstand.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.  

16.2 Geschillen die samenhangen met en/of voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

Inloggen

Wil jij je ook beter voelen in de winter?

In ons inspiratie recepten boek vind je alles wat je nodig hebt voor een winter vol energie zodat jij lekkerder in je vel zit!

De decembermaand is altijd een lastige maand als je psoriasis of eczeem hebt, je bent weinig buiten, krijgt veel ongezond lekkers voorgeschoteld en het is vaak een drukke maand!

In ons inspiratie en receptenboek vind je lekkere recepten voor gezonde ontbijtjes, lekkere lunches, warme drankjes, motivatie om lekker naar buiten te gaan en een compleet feel good kerstmenu. Om het nieuwe jaar gezond af te trappen hebben we ook nog de recepten voor een heerlijke XL borrelplank erbij gedaan!

€ 15,00

€ 9,95

Cookies

Om deze site optimaal te laten functioneren maken we gebruik van cookies.